Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานวิชาการระดับปฏิบัติการ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 และมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ