Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการคลังจำนวน1อัตราเรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 อาศัยอำนาจ ตามข้อ 88 แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับประกาศกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ2558 ข้อ7 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ