Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อักโข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร. 084-4722172

นายเจ๊ก สอนอาจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร. 080-4893428

นายเป้ย แก้วคำสอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร. 080-1695680

นางอรทัย สุวรรณสิงห์

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
โทร. 081-2653179

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โทร 084-8344316

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โทร 084-8344316

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 0981403978

นางสาวปัดด​า โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 098-1435569

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร 085-9290257

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 085-9290257

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ