Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 084-8344316

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 084-8344316

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 085-9290257

นางสาวปัดด​า โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 098-1435569

นายสมาน ทองลือ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 094-3092992

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 085-9290257

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ