Hot News :
กองคลัง

นางสาวปัดด​า โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

>
พนักงานส่วนตำบล

ว่าที่ร.ต.(ญ)พรพิมล สิงห์แจ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปัดดา โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวขวัญเรือน บุญพอ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวทองชนก โพธิ์ชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวเพียงจันทร์ สุขศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางมะลิพร พรมมาสุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวอุไรรัตน์ ศรีหาบุตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ