โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ  2567

ในวันที่ 20 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการจัดทำโครงควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกัน จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้และความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายของสัตว์ในสุนัขและแมว ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในการควบคุมอัตราการเกิดโรคของสุนัขและแมวในชุมชน ในเขตตำบลหนองกุง