กองช่าง

กองช่าง

picture

นายสมาน ทองลือ

ผู้อำนวยการกองช่าง

picture

นายจักรพล จิมีสิก

นายจักรพล จิมีสิก

picture

นางราตรี จันทร์แดง

เจ้าพนักงานธุรการ

picture

นายวิทูรย์ เติมจิตร

นายช่างไฟฟ้า

picture

นายมาตริน บุญจริง

นายช่างโยธา

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

picture

นายวุฒิไกร สุรา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

picture

นายอภิวัฒน์ ไชยมา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

picture

นายจักรพล สุวรรณสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

picture

นายศักดิ์พิพัฒน์ เครือคุณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา