กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารงาน ต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาเพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนหนองกุง ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะบริการประชาชนด้วยความเป็นมืออาชีพ

และจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในสังกัดที่มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละด้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด และนายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมทั้งได้มอบนโยบายปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และมอบนโยบายที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ