โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ตระหนักเปฌนอย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามตามเจตนารมณ์ที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้ประสานความร่วมมือแบบบูรณากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง จัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตลอดจนการแข่งขุนกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ