โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตร ๖๗ (๓) “การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ” และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๑๙) “การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล” ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ด้วยปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้ขออนุมัติโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น