โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงต่อไป ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้และสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรอบคอบและครอบคลุมมิติการพัฒนาในทุกด้าน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น