โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตร 66, 67, 68 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกุงต่อไป โดยการจัดการศึกษาดูงานและการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น ต้องอาศัยผู้นำเป็นหลัก โดยเสริมสร้างภาวะผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น เป็นการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการลดความขัดแย้งภายในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนได้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป