โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2542) องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ มาตรา 66, มาตรา 68 (4) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน จัดให้มีการกีฬา รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีร่วมกัน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาอบต. หนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งภายในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพย์ติด เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจะดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาอบต. หนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง