Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 กระประชุมเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563

 ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2563

 ร่วมจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำแผนภูมแสดงขั้นตอนการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่มาร้องเรียน/ร้องทุกข์

 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดป่าสันติสุข ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดป่าสันติสุข ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการวันกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่บุตรหลานมีต่อบุพการีหรือผู้สูงอายุและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่ารู้จักหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ