Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการถนนสวยไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เพื่อประชาชนในชนบท จะได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถเดินทางขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูการ มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาศสร้างรายได้ของประชาชนข

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการบริหาร ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ เปิดวิสัยทัศน์การทำงานโดยการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เพื่อทำโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดียวกัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่เดียวกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้รับการทราบข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือและระงับเหตุภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิต

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยและตั้งหน่วยบริการทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  อบต.หนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม และรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเสริมสร้างวินัยและปลูกฝัง เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต เพิ่มศักยภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน โดยจัดให้มีการเข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกวัน ณ บริเวณหน้าเสาธงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ณ เวลา 08.00 น.

  ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตรงกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และสำรวจกลุ่มครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมที่นอกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามแผนการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2565

  ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปี พ.ศ.2564

  ประชาชนชาวตำบลหนองกุงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประเภณีสิบสองเดือน หรือที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง" ซึ่งในเดือนต่างๆมีการทำบุญประเพณีทุกเดือน และในเดือนหกมีประเภณีที่สมัยโบราณอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานหรือชาวตะวันออกเฉียงเหนื่อมีมานานนั้นคือ "ประเพณีบุญปั้งไฟ"ซึ้่งนับเป็นประเพณีความเชื่อที่สำคัญในคนอีสานนิยมทำกันในเดือนหก ของทุกปี ดังนั้นกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประเภณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ (บุญบั้งไฟ) ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้น

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ