วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม หมอเด็กแนะ ควันบุหรี่ ควันพิษที่เป็นภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง จากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน แนะร่วมกันปกป้องลูกหลานห่างไกลจากควันบุหรี่ ด้วยการทำให้บ้านปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน และสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น
วันงดสูบบุหรี่โลก กรมการแพทย์มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กไทย เพราะควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ที่ไม่มีความปลอดภัย ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีมากกว่า 60 ชนิด ที่ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งนี้เด็กจะหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็ก หากผู้ปกครองหรือบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ โอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ด้วยการทำให้บ้านปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกัยโทษของบุหรี่